Malchem Sp. z o.o.
uczestniczy w będącym na etapie oceny merytorycznej projekcie „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”.

Konkurs ofert realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz dokumentacją konkursową dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Typ projektów „Projekty badawczo-rozwojowe”, w roku 2015 (konkurs: RPMA .01.02.00-IP.01-14-007/15) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

       Cel projektu: „Celem projektu jest opracowanie, a następnie wdrożenie do oferty Beneficjenta, innowacyjnego wyrobu ogniochronnego z właściwościami antykorozyjnymi przeznaczonego do zabezpieczania konstrukcji stalowych”

       Planowane efekty: „Opracowane rozwiązanie będzie posiadało zwiększoną odporność na wysokie temperatury. Docelowymi odbiorcami nowej oferty Beneficjenta będą wytwórnie konstrukcji stalowych produkujące konstrukcje dla obiektów wymagających zabezpieczenia ogniochronnego.”

       Całkowita wartość projektu: 3 355 618,36 PLN

       Wysokość dofinansowania Funduszy  Europejskich : 1 543 965,46 zł


Zapytanie ofertowe 01/2016

dotyczące wyboru dostawcy środka trwałego tj. Pieca komorowego do przeprowadzania badań, prób, doświadczeń oraz analiz laboratoryjnych do  projektu (kod CPV 42300000-9 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska).

Specyfikacja zamówienia Formularz ofertowy

Została wybrana oferta firmy:

Kendrolab Sp. z o. o.
ul. Ciesielska 18
04-653 Warszawa

Dziękujemy za złożenie oferty.