mazowsze-pasek

DZIAŁANIE 1.2

Malchem Sp. z o.o. uczestniczy w będącym na etapie oceny merytorycznej projekcie „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”. Konkurs ofert realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz dokumentacją konkursową dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Typ projektów „Projekty badawczo-rozwojowe”, […]

SZCZEGÓŁY


DZIAŁANIE 1.5

Malchem Sp. z o.o. otrzymał dotację w ramach Działania 1.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, na realizację projektu pt. „Wprowadzenie innowacyjnych past koloryzujących do farb przemysłowych przez MALCHEM Sp. z o.o.”. dla rozwoju Mazowsza NAZWA WNIOSKODAWCY: MALCHEM Sp. z o.o. Tytuł projektu: „Wprowadzenie innowacyjnych past koloryzujących do farb przemysłowych przez MALCHEM Sp. […]

SZCZEGÓŁY


Działanie 3.1.2

Malchem Sp. z o.o. Uczestniczy w projekcie: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w roku 2017   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zapytanie ofertowe 1/01/BON/2017 dotyczące wyboru wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi planowanej w ramach projektu […]

SZCZEGÓŁY