REACH

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH Dostawca substancji lub preparatu, dostarcza Odbiorcy kartę charakterystyki, w języku urzędowym Państwa Członkowskiego na terenie którego substancja lub preparat jest wprowadzana do obrotu, sporządzoną zgodnie z załącznikiem II w przypadku gdy:

  • substancja lub preparat spełniają kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE,
  • substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII,-
  • substancja znajduje się na liście substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV (Załącznika XIV – Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń).

Poniżej znajdą Państwo karty substancji niebezpiecznych podstawowych produktów MALCHEM. Po inne karty proszę się zwracać do Działu handlowego firmy MALCHEM.


Alkigrunt M

POBIERZ KARTĘ


Alkimal G

POBIERZ KARTĘ


Malkor A

POBIERZ KARTĘ


Malkor NC

POBIERZ KARTĘ


Malkor N

POBIERZ KARTĘ


Winymax M

POBIERZ KARTĘ


Epoxykor B

POBIERZ KARTĘ


Epoxymal ZB

POBIERZ KARTĘ


Epoxykor HS 75

POBIERZ KARTĘ


Epoxykor HS 80

POBIERZ KARTĘ


Epoxykor M 501

POBIERZ KARTĘ


Epoxykor M 503

POBIERZ KARTĘ


Epoxykor MIO 501

POBIERZ KARTĘ


Epoxykor MIO 503

POBIERZ KARTĘ


Epoxykor Primer

POBIERZ KARTĘ


Epoxykor ZN 8

POBIERZ KARTĘ


Epoxymal 54 M

POBIERZ KARTĘ


Purmal S 10

POBIERZ KARTĘ


Purmal S 30

POBIERZ KARTĘ


Purmal S 30P

POBIERZ KARTĘ


Purmal S 40

POBIERZ KARTĘ


Purmal S 70

POBIERZ KARTĘ


Purmal S 90

POBIERZ KARTĘ


Termal 400

POBIERZ KARTĘ


Termal 600

POBIERZ KARTĘ


Thinner AK

Rozcieńczalnik do wyrobów alkidowych, chlorokauczukowych i poliwinylowych

POBIERZ KARTĘ


Thinner EP

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

POBIERZ KARTĘ


Thinner LAK

Rozcieńczalnik lakowy

POBIERZ KARTĘ


Thinner MAL

Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych

POBIERZ KARTĘ


Thinner NIT

Rozcieńczalnik nitro

POBIERZ KARTĘ


Thinner PUR

Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych

POBIERZ KARTĘ


Thinner TER

Rozcieńczalnik do wyrobów karbamidowych

POBIERZ KARTĘ


Thinner XN

Rozcieńczalnik ksylenowy

POBIERZ KARTĘ


Hardener 501

Utwardzacz 501

POBIERZ KARTĘ


Hardener 502

Utwardzacz 502

POBIERZ KARTĘ


Hardener 503

Utwardzacz 503

POBIERZ KARTĘ


Hardener 506

Utwardzacz 506

POBIERZ KARTĘ


Hardener 507

Utwardzacz 507

POBIERZ KARTĘ


Hardener 508

Utwardzacz 508

POBIERZ KARTĘ


Hardener 601

Utwardzacz 601

POBIERZ KARTĘ


Hardener 602

Utwardzacz 602

POBIERZ KARTĘ


Hardener 603

Utwardzacz 603

POBIERZ KARTĘ